Xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành

28/02/2018 1175 lượt xem    

Đối với hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành có bị xử phạt không? Hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hành có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành căn cứ vào công văn 5791/TCT-CS ngày 14/12/2016

ĐỐI VỚI BÊN BÁN

Theo điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

– Phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử  dụng hóa đơn

– Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

– Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

– Trường hợp các đơn vị trực thuộc, chi nhánh kê khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trường hợp các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng không tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tổ chức phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Ghi nhớ:

Trước khi sử dụng hóa đơn GTGT đặt in DN phải làm thông báo phát hành nộp cho cơ quan thuế. Thời hạn 5 ngày trước khi sử dụng và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nếu Sử Dụng Trước Thời Hạn

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC
Phạt tiền từ 500.000 đồng  đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

Nếu Chưa Thông Báo Phát Hành Mà Đã Sử Dụng

Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

– Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

– Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại mục 1,2,3 ở trên và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này, cụ thể như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Ghi nhớ:

Sau 5 ngày kể từ khi nộp thông báo phát hành hóa đơn, các bạn cần kiểm tra xem hóa đơn đó đã được sử dụng chưa.Nếu thấy kết quả chưa có thông tin gì thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế để kiểm tra lại.

ĐỐI VỚI BÊN MUA

Theo Công văn 5791/TCT-CS ngày 14/12/2016 của Tổng cục thuế

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Ghi nhớ:

Khi nhận hóa đơn đầu vào thì các bạn nên kiểm tra xem hóa đơn đó đã được thông báo phát hành hay chưa, có đúng là của công ty đó không. Nếu kết quả không có thông tin của hóa đơn và Doanh nghiệp thì các bạn liên hệ lại với bên bán xem người họ đã thông báo phát hành chưa.

Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

– Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế phát hiện và đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

– Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm, người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ kê khai thuế, nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế.

– Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man, trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xử phạt theo mức phạt tiền đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

– Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/16/CV-TP ngày 17/10/2016 của Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú hỏi về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành của Công ty TNHH MTV Hoàng Phương Cà Mau (người bán hàng hóa, dịch vụ). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu xem xét, trường hợp Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành của Công ty TNHH MTV Hoàng Phương, nhưng Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về Công ty TNHH MTV Hoàng Phương và Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Về nội dung hỏi của Công ty, ngày 16/9/2016 Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã có công văn số 1593/CT-KTrT trả lời Chi cục Thuế thành phố Cà Mau, công văn có gửi Công ty TNHH MTV CBTHS XNK Thiên Phú như sau:

Riêng đối với Công ty TNHH Thiên Phú ngày 14/9/2016, Cục Thuế có nhận công văn số 06/16/CV-TP của Công ty yêu cầu Chi cục Thuế thành phố Cà Mau kiến nghị Công ty TNHH Hoàng Phương có biện pháp khắc phục hậu quả về kinh tế do Công ty TNHH Hoàng Phương gây ra. Vấn đề này Cục Thuế đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố Cà Mau kiến nghị Công ty TNHH Hoàng Phương khắc phục hậu quả, nếu Công ty TNHH Hoàng Phương không có phối hợp khắc phục hậu quả cho Công ty TNHH Thiên Phú thì Công ty TNHH Thiên Phú có thể kiện Công ty TNHH Hoàng Phương ra tòa án kinh tế để giải quyết.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO