Xác định thu nhập chịu thuế với các khoản phụ cấp

20/01/2018 605 lượt xem    

Một số khoản phụ cấp cho công nhân viên được hưởng ưu đãi về miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xác định thu nhập chịu thuế với các khoản phụ cấp theo Công văn số 2564/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 13/06/2017 v/v vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản phụ cấp.

1. Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê phương tiện đi lại.

– Tại điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức”

– Tại điểm đ.4.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần <AMNGR> tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên bang Nga chi trả để người lao động thuê phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

2. Về khoản phụ cấp khoán chi để người lao động thuê tự thuê nhà.

Tại khoản 2 điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khănđịa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Cônvăn số ROV-1100 đề ngày 11/05/2017 của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần <AMNGR> tại Việt Nam về việc vướng mắc trong việc xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp. Trường hợp người lao động được Văn phòng đại diện Công ty cổ phần <AMNGR> tại Việt Nam có khoản phụ cấp khoán chi do Công ty mẹ tại Liên bang Nga chi trả để người lao động tự thuê nhà thì tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO