Xác định lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài

22/03/2018 605 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xác định lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài của Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank căn cứ vào công văn 4178/TCT-DNL ngày 09/10/2015

Tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư quy định:

Lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính quy định:

Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm:

Là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài quy định:

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Tại điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính về Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài quy định:

Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số LJV/PQT/350/2015 ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank đề nghị hướng dẫn về việc xác định lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định pháp luật nêu trên, lợi nhuận của đơn vị sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam (bao gồm nghĩa vụ tài chính với NSNN phải nộp tăng thêm sau Thanh tra thuế) được chia cho các bên liên doanh theo quy định của pháp luật Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank được phép chuyển số lợi nhuận được chia theo nguyên tắc nêu trên. Đề nghị Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank làm việc trực tiếp với Cục Thuế TP Hà Nội để xác định chính xác số lợi nhuận năm 2014 được chuyển ra nước ngoài.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO