Xác định chi phí được trừ đối với lãi vay

16/03/2018 652 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề xác định chi phí được trừ đối với lãi vay căn cứ vào công văn 2028/TCT-CS ngày 26/05/2015

Điểm 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu

Điểm e Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu, theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp; lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị tài sản; lãi vay vốn để triển khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

Điểm 2.18 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 435/CT-TT&HT ngày 02/04/2015 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc xác định chi phí được trừ đối với lãi vay của Công ty Cổ phần Du lịch Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch Hải Phòng phát sinh các khoản chi trả lãi tiền vay khi chưa góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký thì chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của Công ty không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO