Xác định chi phí bảo hiểm của Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

12/03/2018 606 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề xác định chi phí bảo hiểm của Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 căn cứ vào công văn 1501/TCT-CS ngày 17/04/2015

Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại điểm 2.32, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định.

Tại điểm 18 Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình quy định:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong các trường hợp trên, mọi khoản lãi nội bộ không được tính vào nguyên giá của các tài sản đó. Các chi phí không hợp lý, như nguyên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

Trả lời được công văn số 528/CT-KTT2 ngày 04/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về xác định chi phí bảo hiểm của Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nếu khoản chi phí bảo hiểm nước ngoài để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 là phù hợp, đúng quy định của pháp luật liên quan và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định nêu trên thì:

– Khoản chi phí bảo hiểm nếu phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản để hình thành tài sản cố định (dự án điện lực Vĩnh Tân 1) thì được tập hợp vào giá trị công trình của dự án.

– Khoản chi phí bảo hiểm nếu phát sinh trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Việc kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với khoản phí bảo hiểm bên nước ngoài nhận được thực hiện theo quy định.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO