Vướng mắc về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014

28/03/2018 554 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2014

(Căn cứ vào công văn 1693/TCT-TNCN ngày 05/05/2015)

Tại Điều 2 TT119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC hướng dẫn:

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, TNCT là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; không phân biệt nơi trả thu nhập.

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

Đối với cá nhân không cư trú, TNCT là thu nhập phát sinh tại Việt Nam; không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Tại Điều 11 TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC hướng dẫn:

Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

Ngày 05/3/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/VN1T-HN-CV của Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam vướng mắc về kê khai và quyết toán thuế TNCN năm 2014. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ và hướng dẫn nêu trên thì:

Theo dữ liệu Công ty TNHH tư vấn thuế Deloitte cung cấp, trường hợp người lao động nước ngoài (ở những nước có ký Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập) lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 12/4/2014 đến 31/12/2014 và đủ điều kiện là cá nhân cư trú tại Việt Nam khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 thì cá nhân phải tổng hợp thu nhập toàn cầu, tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014 (được tính tròn tháng) và cá nhân có trách nhiệm quyết toán với cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn tại Điều 11, TT 151/2014/TT-BTC ngày 15/11/2014 của BTC thì:

-Trường hợp người sử dụng lao động xây dựng nhà ở (ngoài khu công nghiệp)

  • Cung cấp miễn phí tiền nhà ở, điện, nước
  • Các dịch vụ kèm theo (nếu có) cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động đối với các khoản tiền kể trên.

-Trường hợp người sử dụng lao động xây dựng nhà ở trong khu kinh tế

  • Cung cấp miễn phí tiền nhà ở, điện, nước
  • Các dịch vụ kèm theo (nếu có) cho người lao động làm việc ở trong khu kinh tế

Thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động đối với các khoản tiền kể trên.

Thời điểm áp dụng các khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động từ ngày 01/01/2014.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO