Vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế GTGT

23/03/2018 567 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế GTGT căn cứ vào công văn 4439/TCT-KK ngày 27/10/2015

Trả lời công văn số 1421/CT-KK&KTT của Cục Thuế TP. Đà Nẵng báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về quản lý thuế và chính sách thuế GTGT tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư sổ 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về thời hạn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập

Khoản 3b, khoản 3c, khoản 4d, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về trường hợp, điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

Căn cứ quy định nêu trên, đổi với doanh nghiệp, họp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường họp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thuế không nộp mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

2.Về hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư

Khoản 1, Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đối, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Khoản 4, Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định nêu trên, bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT đã được bãi bỏ nên hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

3.Về khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế

Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).về hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế và đang nghiên cứu để có giải pháp hướng dẫn, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với thực tế.

4.Về xử lý kết quả của kiểm toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc thực hiện pháp luật thuế của doanh nghiệp

Công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của KTNN.

Công văn số 5857/BTC-TCT ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với người nộp thuế theo kiến nghị của cơ quan thanh tra.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO