Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 61/2016/TT-BTC

07/02/2018 819 lượt xem    

Công văn số: 4511/TCT-DNL
V/v: thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC .

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5297/CT-TTHT ngày 09/06/2016 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTCngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính (viết tắt là Thông tư 61/2016/TT-BTC).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

  1. Về việc xác định doanh thu tài chính đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu và sẽ báo cáo Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể đối với số cổ tức được chia bằng cổ phiếu của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  1. Về xử lý vi phạm chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên trước khi Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực:

Điều 7 và Điều 11 Thông tư số 61/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ; chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước và chậm nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (NSNN) so với thời hạn quy định thì bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và chậm nộp tiền vào NSNN theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2016 công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên đã thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận cho phần vốn nhà nước trước ngày 26/5/2016 là ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực nhưng chưa nộp vào NSNN thì doanh nghiệp phải nộp vào NSNN theo quy định. Doanh nghiệp không bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia tính đến ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, nếu doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia thì bị xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư 61/2016/TT-BTC.

  1. Về xử lý tồn tại đối với trường hợp doanh nghiệp đã nộp cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):

Tại Điều 1 Thông tư 187/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính quy định cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại SCIC để SCIC nộp vào NSNN.

Tại Điều 5 và Điều 9 Thông tư số 61/2016/TT-BTC nêu trên quy định: cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần phải nộp vào NSNN.

Kể từ khi Thông tư số 61/2016/TT-BTC có hiệu lực, cách thức nộp cổ tức được chia có thay đổi, các khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần được nộp trực tiếp vào NSNN, không nộp qua SCIC. Do đó, đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các đơn vị liên quan biết để thực hiện đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp khoản cổ tức được chia về SCIC, để đảm bảo khoản thu này được chuyển vào NSNN kịp thời, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn SCIC nộp cổ tức được chia vào NSNN.

  1. Về việc đề nghị hàng năm SCIC cung cấp danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp lợi nhuận sau thuế còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia.

Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 quy định thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Theo đó, cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một khoản thu Ngân sách nhà nước, doanh nghiệp thực hiện nộp vào Ngân sách nhà nước (không nộp qua SCIC).

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế tự tính, tự khai, tự chịu trách nhiệm về việc chấp hành pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5297/CT-TTHT ngày 09/06/2016 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính (viết tắt là Thông tư 61/2016/TT-BTC).

Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia theo quy định. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện không đúng việc khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại và cổ tức, lợi nhuận được chia thì xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO