Việc kê khai, nộp thuế của hoạt động kinh doanh dịch vụ thu phí ngoại tỉnh

05/03/2018 860 lượt xem    

Công văn Số: 385/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

TCT nhận được công văn số 3130/CT-TTHT ngày 31/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn về việc:

+ Kê khai thuế

+ Nộp thuế

thuế GTGT của Trạm thu phí Đông Hà thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Thịnh.

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

– Tại Điểm.c, Khoản 1, Điều 11 quy định:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. 

Tại Điểm đ, Khoản 1 , Điều 11 quy định :

“đ) Trường hợp người nộp thuế có:

+ Hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

+ Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh . . . 

Tại Điểm a, Khoản 6, Điều 11 quy định:

“6. Khai thuế GTGT đối với:

+ Hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

+ Chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

không thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tý lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng. 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh có trụ sở chính tại tỉnh Quảng Bình, thực hiện đầu tư đường bộ để kinh doanh dịch vụ thu phí và có đặt trạm thu phí trên tuyến đường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trạm thu phí:

+ Không có con dấu

+ Không có tư cách pháp nhân, hạch toán báo sổ về Công ty

thì Công ty phải thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% trên doanh thu kinh doanh ngoại tỉnh với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Công ty có trách nhiệm tổng hợp doanh thu của trạm thu phí ngoại tỉnh để:

+ Khai thuế GTGT, TNDN

+ Nộp thuế GTGT, TNDN

với Cục Thuế tỉnh Quảng Bình;

số thuế GTGT của trạm thu phí đã tạm nộp ngoại tỉnh được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của Công ty ở Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.

Trường hợp Công ty thành lập chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị thực hiện bán vé thu phí phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi nhánh có:

+ Con dấu riêng

+ Có mã số thuế

thì chi nhánh phải kê khai và nộp thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO