Ưu đãi về thuế TNCN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

20/03/2018 646 lượt xem    

Đối với trường hợp được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước của công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí thì việc hưởng ưu đãi thuế với các thành viên góp vốn vào Công ty sẽ được xử lý ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 9625/BTC-TCT, ngày 15 tháng 07 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 2 Điều 25 quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định:

2. Nhà đầu tư là cá nhân được miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập có được do góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp ở địa bàn quy định tại Điều 16 của Luật này trong thời hạn mười năm, kể từ khi nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập đối với cá nhân.”

Tại Khoản 5 Mục II Phần B Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/4/2001 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Nhà đầu tư là cá nhân được miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP.”

Tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về miễn thuế TNCN quy định:

“Điều 1. Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân và thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân:

1. Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.”

– Tại Khoản 3 Điều 34 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc Hội quy định:

“3. Những khoản thu nhập của cá nhân được ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi.”

Tại Điểm 4, Phần Đ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao) đã được ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy phép đầu tư hoặc quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân ghi trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho thời gian ưu đãi còn lại.”

Tại Khoản 6 Điều 30 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân cho thời gian ưu đãi còn lại.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn ngày 15/04/2015 của Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí về việc hưởng ưu đãi về thuế TNCN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2647/BKHĐT-PC ngày 07/05/2015. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để  được biết:

Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí (Công ty) được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản pháp luật về đầu tư tại thời điểm Luật có hiệu lực và theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 5228/UB-CNN ngày 21/10/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty thì cá nhân đầu tư vốn vào Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế, tuy nhiên thời điểm đó Pháp lệnh thuế đối với người có thu nhập cao tạm thời chưa điều chỉnh thu thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân nên chưa thu thuế.

Do đó, trường hợp nếu Công ty đã chia lợi tức cho các cá nhân góp vốn vào Công ty trước năm 2009 thì cá nhân sẽ được miễn thuế TNCN từ đầu tư vốn cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ khi Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành (từ ngày 1/1/2009).

Cá nhân góp vốn vào Công ty thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/2009 và thời hạn chi trả thu nhập áp dụng miễn thuế chậm nhất không quá ngày 30/6/2010 (theo hướng dẫn tại Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 nêu trên của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Hóa Nông Hợp Trí được biết và làm việc với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để xác định thời điểm cá nhân bắt đầu được chia lợi tức và thời gian hưởng ưu đãi còn lại theo hướng dẫn tại công văn này./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO