Ưu đãi thuế TNDN

20/01/2018 816 lượt xem    

Hiện nay, quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật lại sửa đổi, bổ sung quá nhiều, khiến việc tìm hiểu trở nên khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy, chúng tôi đã viết bài này hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế TNDN theo Công văn số 1419/TCT-CS ngày 17/4/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế.

1. Về hạch toán chi phí quản lý trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chưa đi vào hoạt động kinh doanh.

Đoạn 17 Chuẩn mực kế toán số 03: tài sản cố định hữu hình ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

17. Các khoản chi phí phát sinh, như: Chi phí qun lý hành chính, chi phí sản xuất chung, chi phíchạy thử và các chi phí khác… nếu không liên quan trực tiếp đến việc mua sm và đưa TSCĐ vào trạng thái sn sàng sử dụng thì không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình. Các khoản l ban đu do máy móc không hoạt động đúng như dự tính được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ”

Đoạn 48 Chuẩn mực kế toán số 04: tài sản cố định vô hình ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

48. Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyn dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân b dn vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyn dịch địa điểm, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản c định vô hình mà được phân b dn vào chi phí kinh doanh trong thời gian ti đa không quá 3 năm k từ khi doanh nghiệp bt đu hoạt động.

Bộ Tài chính có công văn số 22/BTC-TCT ngày 04/01/2011 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn chung hướng dẫn v chính sách thuế đối với chi phí thường xuyên (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định) trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản.

– Tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011, Điểm 2.30 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 và Điểm 2.32 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản c định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Công văn số 112/CT-KTrangày 10/01/2017 của Cục Thuế Thừa Thiên Huế về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise Huế. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chưa phát sinh doanh thu, Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise Huế có phát sinh chi phí quản lý chung (không phải là các khoản chi phí đu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn tư để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

2. Về ưu đãi thuế TNDN từ thu nhập do chênh lệch tỷ giá đang trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản c định, chưa đi vào hoạt động kinh doanh:

Căn cứ điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 112/CT-KTranêu trên, cụ thể: Khoản thu nhập chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định của Công ty TNHH một thành viên Làng du lịch Villa Louise Huế (t năm 2007 đến tháng 6/2014), không liên quan đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi nên không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO