Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư dây chuyền sơn công nghệ mới

15/01/2018 649 lượt xem    

Công văn số: 292/TCT-DNL 
V/v Chính sách thuế TNDN đối với dự án nhà máy sơn của Công ty Honda Việt Nam.

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trả lời công văn:

Số 7844/CT-TTHT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Về việc hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đu tư dây chuyền sơn công nghệ mi của Công ty Honda Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điểm đ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định; nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư:

“đ) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Khoản 1, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

“Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  1. 1. Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bsung một số Điều của các Luật về thuế s71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại Khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế

  1. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại Khoản 1, Khoản 2 điều này thì được hưng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN”.

Căn cứ các quy định nêu trên; pháp luật thuế TNDN không quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại địa bàn khu công nghiệp; theo mức áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ vào Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về đầu tư mở rộng và thực tế hoạt động đầu tư của Công ty Honda Việt Nam để hướng dẫn doanh nghiệp xác định và lựa chọn hình thức ưu đãi phù hợp đối với dự án đầu tư dây chuyền sơn công nghệ mới thuộc địa bàn Khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO