Ưu đãi thuế TNDN của Trung tâm nước sạch và môi trường nông thôn

10/02/2018 729 lượt xem    

Hoạt động cấp nước sạch nông thôn đang được Thủ tướng Chính phủ áp dụng những ưu đãi thuế TNDN như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4139/TCT-CS, ngày 13 tháng 9 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 và Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.Hoạt động cấp nước là các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực sản xuất, cung cp và tiêu thụ nước sạch, bao gồm: quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng và quản lývận hành, bán buôn nước sạch, bán lẻ nước sạch và sử dụng nước

3.Dịch vụ cấp nước là các hoạt động có liên quan của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bán buôn nước sạch, bán lẻ nước sạch.”

 

“Điều 42. Thỏa thuận đu ni

3. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đu ni với các khách hàng sử dụng nước bao gồm cả đồng hồ đo nước. Trường hợp đồng hồ đo nước được lp đặt sau điểmđấu nối đã được xác định thì chi phí vật tư, lắp đặt từ điểm đu ni đến điểm lắp đặt đng hồ do khách hàng sử dụng nước chi trả sau khi đã có thỏathuận với đơn vị cấp nước

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn.

Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên quy định:

“Điều 4. Các chính sách khuyến khích hỗ trợ trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn

2.Ưu đãi về thuế:

a) Các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn được áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th thao, môi trường.

b) Đối vớicơ sở cónhiều loại hình kinh doanh khác nhau, ngoài các hoạt động quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này, phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 121/CT-TTr ngày 02/06/2016 và công văn số 179/CT-TTr ngày 10/08/2016 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về ưu đãi thuế TNDN của Trung tâm nước sạch và môi trường nông thôn. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết:

Đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ hoạt động thực tế về lắp đặt đường ống và đồng hồ nước cho khách hàng sử dụng nước của đơn vị cấp nước để xác định thuộc đối tượng hoạt động cấp nước theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO