Ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp sau chuyển đổi

29/01/2018 591 lượt xem    

Số: 1746/TCT-CS
Ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp sau chuyển đổi

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 789/CT-THNVDT ngày 23/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về ưu đãi thuế TNDN của Công ty CP Lương thực Vật tư nông nghiệp Nghệ An. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 2b Khoản 2 và Khoản 9 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa Điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh)”.

“9. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất:

Chịu trách nhiệm trả các Khoản nợ tiền thuế; tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế TNDN”.

– Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển DAĐT đang hoạt động thuộc lĩnh vực; địa bàn ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Nghị định này:

  • Mở rộng quy mô sản xuất,
  • Nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất

Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

– Tại Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 13. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“…Doanh nghiệp có DAĐT mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư XDDD:

  • Trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang
  • Từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất; kinh doanh đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi; hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp; khu kinh tế; khu công nghệ cao) theo quy định tại thời Điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng

Thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời Điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015”.

Căn cứ các quy định nêu trên,

Trường hợp năm 2008 Tổng công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An đầu tư nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp NPK tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thì đây là dự án đầu tư mở rộng của Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An.

Đến năm 2013, Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An góp vốn là nhà máy sản xuất phân bón tổng hợp NPK với các cổ đông khác thành lập Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp để tiếp tục thực hiện dự án (Tổng công ty góp 97,27% vốn Điều lệ) thì Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp được kế thừa ưu đãi của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An đối với thu nhập phát sinh từ dự án trên.

Dự án đầu tư mở rộng trên được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, phát sinh doanh thu năm 2013 thì ưu đãi thuế TNDN đối với dự án được xác định theo quy định tại Điểm 2a Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính nêu trên và thực tế đáp ứng các Điều kiện ưu đãi của pháp luật thuế TNDN từng thời kỳ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO