Ưu đãi thuế khi đầu tư vào vùng KTXH khó khăn

23/01/2018 722 lượt xem    

Các nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư tại Việt Nam hay dự án đầu tư của các nhà thầu vào vùng kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu vùng xa đều được hưởng những chính sách ưu đãi từ nhà nước. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế khi đầu tư vào vùng KTXH khó khăn theo Công văn số 993/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 20/3/2017 v/v chính sách thuế.

– Tại điểm 52 Danh mục B ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định: huyện Nhà Bè TP Hồ Chí Minh là địa bàn KTXH khó khăn.

– Tại khoản 1b, 1c và khoản 2b, 2c Điều 35 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định thuế suất thuế TNDN ưu đãi:

“1. Các mức thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể như sau:...

b) Thuế suất 20% đối với cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Thuế suất 15% đối với hợp tác xã được thành lập tại địa bàn quy định tại Danh mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;”

2. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được quy định như sau:…

b) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh.

c) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh”

– Tại khoản 4, khoản 6 Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định thời gian miễn thuế, giảm thuế:

“4. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn quy định tại Danh mục B và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

6. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”

– Tại khoản 2, Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư và các cơ sở kinh doanh trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Trường hợp, các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại….”

– Tại khoản 1 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN: 

“Cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thực hiện đồng thời nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được min thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thì thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế được xác định bằng (= ) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh được min thuế, giảm thuế và tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh.”

– Tại điểm 1.2 khoản 1 mục IV phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên quy định. “1.2- Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan thuế biết.”

Công văn số 11655/CT-KT2 ngày 29/11/2016 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN.

Theo trình bày của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Oia Global Việt Nam có trụ sở chính tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh thuộc địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn và đầu tư vào ngành nghề dịch vụ hàng hải, hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên và điều kiện thực tế Công ty đáp ứng để hướng dẫn Công ty xác định ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định. Đối với thu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trong cùng một thời gian, nếu Công ty có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì Công ty tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO