Ưu đãi cho Dự án Đầu tư mở rộng từ 2014 sang 2015

23/03/2018 641 lượt xem    

Bài viết hướng dẫn về việc tính ưu đãi cho Dự án Đầu tư mở rộng từ 2014 sang 2015

Căn cứ vào công văn 4310/TCT-CS ngày 16/10/2015

Khoản 5 Điều 20 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế. (Chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang).

Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Khoản 5 Điều 10 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC có hiệu lực từ năm 2015 quy định:

Bổ sung Khoản 8a Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư của doanh nghiệp (Bao gồm cả dự án đầu tư mới; dự án đầu tư mở rộng; doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.) có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 023/CV 2015-VTC ngày 25/8/2015 của Công ty CP Gạch men VTC về chuyển năm bắt đầu tính ưu đãi cho Dự án Đầu tư mở rộng từ 2014 sang 2015. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 5566/CT-KT1 ngày 20/8/2015. Cụ thể:

Dự án đầu tư mở rộng trong năm 2014 có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới 12 tháng không được lựa chọn đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư mở rộng từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO