Trường hợp cá nhân nhận được các khoản trợ cấp không chịu thuế TNCN

01/03/2018 662 lượt xem    

Công văn Số: 5980/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 5989/CT-TNCN ngày 01/11/2016 và công văn số 5024/CT-TNCN ngày 13/9/2016 của Cục thuế tỉnh Kon Tum:

Đề nghị xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền trợ cấp theo quy định tại:

+ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

+ Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2, Điều 6, Điều 8; NĐ số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP về chính sách tinh giảm biên chế;

Căn cứ NĐ số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của CP Quy định chế độ; chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử; tái bổ nhiệm giữ các chức vụ; chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản VN; Nhà nước tổ chức chính trị xã hội;

Tại điểm b6, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn:

“b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân nhận được các khoản trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO