Thuế TNDN với khoản tiền lãi sử dụng dịch vụ chậm trả, lãi tiền gửi

23/03/2018 511 lượt xem    

Những vấn đề về thuế TNDN với khoản tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 431/TCT-CS, ngày 04/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

1, Các quy định về chính sách thuế có liên quan như sau:

– Tại tiết b, khoản 3, Điều 5 Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 quy định về việc sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh như sau:

“b) Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

Số tiền được điều phối từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và tiền nhận ủy thác từ các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn cấp tỉnh sử dụng như sau:

– Trích tối đa 10% trên tổng số tiền thực nhận ủy thác trong năm (bao gồm cả tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng) để chi cho các hoạt động của Quỹ bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh. Mức trích do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

– Dự phòng theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 85/2012/TT-BTC;

– Số tiền còn lại chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, quy định tại TT 80/2011/TT-BNNPTNT.”

– Tại khoản 6 Điều 7, TT 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC quy định về thu nhập khác như sau:

“6. Thu nhập từ lãi tiền gửi; lãi cho vay vốn; phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn”.

– Tại điểm a khoản 8 Điều 18, TT 123/2012/TT-BTC; quy định ưu đãi thuế TNDN không áp dụng đối với:

“a) Các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này”.

– Tại điểm 3, công văn số 5854/BTC-TCT ngày 07/5/2014 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng với nội dung: “… số tiền trích để chi phí quản lý và dự phòng của Quỹ tỉnh không phải đối tượng kê khai và nộp thuế TNDN”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, tổng số tiền thực nhận ủy thác trong năm để làm căn cứ tính số tiền được trích theo tỷ lệ tối đa 10% để chi cho các hoạt động của Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam bao gồm cả tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.

2, Về việc xử lý liên quan đến kết luận của Kiểm toán nhà nước:

– Tại khoản 8 Điều 18 Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội; quy định về trách nhiệm của Tổng kiểm toán nhà nước như sau:

“8. Xem xét, giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán.”

– Tại khoản 3 Điều 64 Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11; quy định về quyền của đơn vị được kiểm toán như sau:

“3. Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp.”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 239/QBV&PTR- HCTH ngày 20/11/2014 của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn về thuế TNDN với khoản tiền lãi thu được từ số tiền bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam:

Đề nghị Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam căn cứ theo các quy định nêu trên để xác định cho phù hợp. Trường hợp Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam được Kiểm toán Nhà nước Khu vực III thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2013 thì thực hiện theo các kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp xét thấy báo cáo kiểm toán chưa phù hợp thì Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam có thể thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán. Việc xem xét, giải quyết các kiến nghị nêu trong kết luận Kiểm toán thuộc phạm vi xử lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO