Thuế TNDN với chế biến mủ cao su

15/01/2018 875 lượt xem    

Công văn số: 69/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục thuế tỉnh Đk Lắk;
– Công ty TNHH Vinh Phúc. 
(Địa chỉ: Buôn Kroa A, xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đk Lk)

Trả lời công văn:

– Số 16/2016/CV-CT ngày 14/11/2016 của Công ty TNHH Vinh Phúc

Về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến mủ cao su, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1...Thu nhập của doanh nghiệp từ trng trọt, chăn nuôi, nuôi trng; chế biến nông sản; thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;…

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, min giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đng thời các điều kiện sau:

– Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

– Sn phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủsản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1487/BNN-CB ngày 13/5/2014; Bộ Tài chính có công văn 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 gửi Cục thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương và Hiệp hội cao su Việt Nam; trong đó có hướng dẫn như sau:

“1. Về mủ cao su sơ chế: …

– Chủng loại cao su tờ xông khói: RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, RSS 5.

– Chủng loại cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR: Technically specified Rubber) còn gọi là cao su khi hoặc cao su cm, gồm các cấp hạng sau: SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 10CV, SVR20, SVR 20CV, SVR CV60, SVR CV50.

– Chủng loại cao su cô đặc: HA, LA, XA, HA kem hóa, LA kem hóa.

– Chủng loại khác: skim, crếp, hn hợp, mủ bún, mủ ltâm, mủ latex… ”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên; nếu các sản phẩm mủ cao su của Công ty TNHH Vinh Phúc thuộc các trường hợp mủ cao su sơ chế nêu tại công văn số 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 thì thu nhập từ hoạt động chế biến của Công ty không thuộc trường hợp miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 1; Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

 

Chúc bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, tài chính tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO