Thuế TNDN liên quan đến khoản lãi tiền gửi ngân hàng của Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại TP Hà Nội

09/01/2021 896 lượt xem    

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 02/2020/CV đề ngày 4/8/2020 của Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại Thành phố Hà Nội hỏi về thuế TNDN liên quan đến khoản lãi tiền gửi ngân hàng.

Cục thuế TP trả lời cách tính thuế TNDN với khoản lãi vay như sau:

– Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

+ Tại Khoản 5 Điều 3 quy định về phương pháp tính thuế:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuê thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

  • Đi với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
  • Đối với kinh doanh hàng hóa: 1.
  • Đối với hoạt động khác: 2%.…”

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về xác định thu nhập tính thuế:

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lo được kết chuyn từ các năm trước theo quy định.Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lo được kết chuyển theo quy định

…”

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãiK từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyn sang áp dụng thuế suất 20%.”

– Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau: “1. …Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhậtính thuế

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

x

Thuế suất thuế TNDN

…”+ Tại Điều 2 quy định về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:2. Thu nhập chịu thuếThu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Căn cứ các quy định trên, Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại Thành phố Hà Nội có phát sinh khoản lãi tiền gửi tại ngân hàng thì:

– Trường hợp đơn vị xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì xác định thuế TNDN phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 1, Điều 2 thông tư 96/2017 ngày 22/6/2015 và Khoản 1 Điều 4, Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp đơn vị xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với khoản lãi tiền gửi theo tỷ lệ 5% theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại Thành phố Hà Nội nghiên cứu các quy định được trích dẫn nêu trên, căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vưng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Văn phòng đại diện Ngân hàng TNHH Hiroshima tại Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.            

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO