Thuế TNDN đối với tiền đền bù TSCĐ trên đất và hỗ trợ di dời

17/03/2018 535 lượt xem    

Trường hợp Công ty CP Xang dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung thực hiện di dời địa điểm kinh doanh theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thì công ty sẽ được nhận hỗ trợ đền bù về TSCĐ như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3148/TCT-DNL, ngày 06 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại quyết định số 86/20101/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây Ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất gây Ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời), việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện theo quy định tại Quy chế này.”

“Điều 7. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại vị trí cũ để sử

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

…3. Tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi được trả trực tiếp cho doanh nghiệp phải di dời để sử dụng theo quy định của pháp luật.”

Ngày 09/6/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây Ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTgngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Khoản 16, Điều 7 Thông tư số 123/2012 TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

“Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có). Riêng tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời của các doanh nghiệp di chuyển địa điểm theo quy hoạch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà giá trị của các khoản hỗ trợ, đền bù sau khi trừ các chi phí liên quan (nếu có) thì phần còn lại doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 8481/CT-TTHT ngày 22/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị về chính sách thuế đối với khoản tiền đền bù về tài sản cố định trên đất và tiền hỗ trợ di dời theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng đối với Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Xang dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung thực hiện di dời địa điểm kinh doanh theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thì khoản tiền đền bù về tài sản trên đất và hỗ trợ di dời được Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trả trực tiếp cho Công ty sau khi trừ các khoản chi phí có liên quan (nếu có) và hỗ trợ các khoản như: hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề, thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới, số tiền còn lại Công ty hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO