Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng.

23/01/2018 630 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản

Tình huống cụ thể:

Năm 2007, Công ty Cổ phần Vigracera (bên bán) ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để di chuyển địa điểm theo quy hoạch cho Tổng công ty Vigracera (bên mua), hai bên đã thực hiện bàn giao tài sản gắn với đất thuê, bên mua đã tiếp nhận và quản lý từ ngày ký biên bản bàn giao. Đến năm 2014, hai bên lại thực hiện ký Phụ lục hợp đồng với Hợp đồng đã thực hiện năm 2007.”

Khoản 2 Điều 408 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định:

Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về trường hợp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch.

Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ:

– Điểm 2 Mục II Phần B quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc thời điểm xuất hóa đơn.

– Điểm 3 Mục III Phần C quy định về trường hợp không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

Tổ chức kinh doanh bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch của Nhà nước.

Tại Điểm 1.1 Mục IV Phần C quy định về thời điểm. xác định doanh thu từ hoạt động chuyển .quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất như sau:

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán chuyển giao quyền sử .dụng đất, quyền thuê đất cho bên mua, không phụ thuộc việc .bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất,. xác lập quyền thuê đất tại cơ quan nhà nước. có thẩm quyền.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định pháp luật có liên quan. và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. của pháp luật. Về phía doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước. pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các hồ sơ,. tài liệu làm cơ sở xác định nghĩa vụ thuế. TNDN

Công văn 977/TCT-CS của Tổng cục Thuế trả lời công. văn số 941/CT-TTHT ngày 9/1/2017 của Cục Thuế .thành phố Hà Nội về chính sách thuế, .Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: TNDN

Công ty phải tự xác định tính pháp lý của Phụ lục Hợp đồng ký năm 2014 .với Hợp đồng đã thực hiện năm 2007, đối chiếu với các quy định. và tình hình thực tế cũng như tính đầy đủ chính xác, đầy đủ của hồ sơ tài liệu của Công ty dễ .thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN theo đúng quy định.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO