Thuế TNDN đối với các khoản thu nhập khác từ phạt vi phạm hợp đồng

29/01/2018 885 lượt xem    

Số: 1234/TCT-CS
Các khoản thu nhập khác trong thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 37/CT-KTT ngày 17/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách thuế TNDN đối với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum về thu nhập phạt vi phạm hợp đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 13 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Thu nhập khác:

Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt; tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

– Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT- BTC) như sau:

Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng); chăn nuôi, nuôi trồng; chế biến nông sản; thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp; hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi; nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã; doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản; thủy sản về chế biến).

Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su); thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt; chăn nuôi, nuôi trồng; chế biến nông sản; thủy sản.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Kon Tum tại công văn số 37/CT-KTT nêu trên, cụ thể:

Thu nhập từ tiền lãi do khách hàng mua hàng hóa của Công ty cổ phần Đường Kon Tum nhưng thanh toán chậm so với thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng mua bán là khoản thu nhập khác quy định tại khoản 13 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính; khoản thu nhập này không thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO