Thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản.

22/01/2019 827 lượt xem    

Công văn số 47/TCT-TNCN

Miễn thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2439/CT-THNVDT ngày 19/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 9, 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của BTC hướng dẫn thực hiện:

Luật Thuế TNCN,

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật.

Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

Các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“9. Thu nhập từ nhận thừa kế.

– Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

…c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm:

– Quyền sử dụng đất;

– Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất,

– Quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

– Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

– Quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức,

‘trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này…

10. Thu nhập từ nhận quà tặng:…

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm:

– Quyền sử dụng đất;

– Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất,

– Quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai;

– Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai;

– Quyền thuê đất;

– Quyền thuê mặt nước;

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức;

trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

Tại điểm d, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của BTC hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

“1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

… d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng là hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa:

– Vợ với chồng;

– Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

– Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

– Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

– Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

– Anh chị em ruột với nhau.”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với hướng xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp:

– Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC không quy định thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa cô, chú, bác với cháu được miễn thuế nên trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Phong (là cháu) được nhận thừa kế tài sản là Quyền sử dụng đất từ các con của bà Huỳnh Thị Hoài tặng cho ông Phong không thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO