Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án hết thời hạn ưu đãi thuế

01/02/2018 684 lượt xem    

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án hết thời hạn ưu đãi thuế sẽ được xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 2060/TCT-DNL, ngày 16 tháng 5 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Mục 4.4 Khoản 4 Thoả thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ đối với Dự án khí Nam Côn Sơn ngày 15/12/2000:

“4. Tính ổn định:

Nay Bên Bảo lãnh hảo đảm rằng các chế độ luật pháp và thuế được thỏa thuận cho Dự án khỉ NCS sẽ giữ nguyên hiệu lực áp dụng, tỉnh ràng buộc, và hiệu lực thỉ hành ở Việt Nam, sẽ ổn định và không thay đối trong suốt thời hạn của các Thỏa thuận của Dự án khí NCS và bao gồm những yếu tố sau đây:

4.4 Các nghĩa vụ nộp thuế, miễn và giảm thuế cho các Bên Nước ngoài như được thỏa thuận trong các Thỏa thuận của Dự án khỉ NCS nay được bảo đảm và sẽ không bị thay đối khi chưa có sự thỏa thuận trước bằng văn bản của các Bên Nước ngoài;…

 

Tại Điều 6 Giấy phép đầu tư lần đầu số 2181/GP ngày 15/12/2000 đối với Dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn:

“a) Bên nước ngoài có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 10% (mười phần trăm) lợi nhuận thu được trong 15 (mười lăm) năm đầu kế từ khỉ dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và bằng 25% (hai mươi lăm phần trăm) trong các năm tiếp theo ”

 

– Tại Điều 7 Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 5 số 49122000122 ngày 25/10/2013:          ’

“a) Bên nước ngoài có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước Việt Nam:

Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 10%) (mười phần trăm) lợi nhuận thu được trong 15 (mười lãm) năm đầu kể từ khỉ dự án bẳt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và bằng 25% (hai mươi lăm phần trăm) trong các năm tiếp theo ”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 9014/CT-TTHT ngày 14/12/2015 của Cục Thuê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vê việc thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án đường ống khí Nam Côn Sơn khi hết thời hạn ưu đãi thuế theo Giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết:

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu rà soát, xác định mốc thời hạn được hưởng ưu đãi thuê của dự án. Trường hợp Dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn đến hết năm 2015 đã hết thờii gian ưu đãi thuê thu nhạp doanh nghiệp thì từ 01/01/2016 áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% theo Giấy chúng nhận đầu tư đã được cấp và nội dung cam kết bảo lãnh tại Thoả thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ đối vói Dự án khí Nam Côn Sơn.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO