Thuế thu nhập cá nhân với tình trạng cư trú của người nước ngoài

18/01/2019 1167 lượt xem    

Công văn số 970/TCT-TNCN

V/v hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Công ty TNHH Denyo Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/122017/CV-DVC ngày 26/12/2017 của Công ty TNHH Denyo Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân đối với xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“Trường hợp trong năm dương lịch; cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch”.

Tình trạng cư trú của cá nhân theo công văn số 01/122017/CV-DVC ngày 26/12/2017 của Công ty TNHH Denyo Việt Nam như sau:

– Ông Taizo Mizuno người Nhật Bàn vào Việt Nam làm việc từ năm 2012 đến ngày 24/4/2014 rời khỏi Việt Nam. Các năm 2012, 2013, 2014 Công ty đã thực hiện khấu trừ và quyết toán thuế TNCN của ông Taizo Mizuno theo quy định tại Việt Nam.

– Ngày 28/10/2017 ông Taizo Mizuno trở lại Việt Nam làm việc

–  Và dự kiến sẽ làm việc đến ngày 27/10/2019.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và tình trạng cư trú của cá nhân:

– Ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam để xác định tình trạng cư trú

– Và năm tính thuế đầu tiên của ông Taizo Mizuno là ngày 28/10/2017.

Nội dung CV số 6647/CT-TTHT ngày 22/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên là phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Denyo Việt Nam được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO