Thuế suất thuế GTGT dịch vụ đăng kiểm ngành giao thông vận tải

23/01/2019 960 lượt xem    

Công văn số 655/TCT-CS

Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1444/CT-TT&HT ngày 29/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi

Về thuế suất thuế GTGT đối với:

+ Dịch vụ đăng kiểm các phương tiện

+ Và thiết bị ngành giao thông vận tải,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5 TT số 84/2004/TT-BTC ngày 18/08/2004 của BTC sửa đổi, bổ sung TT số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định như sau:

“Dịch vụ sửa chữa, bảo hành áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Riêng sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải là sản phẩm cơ khí; dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành giao thông vận tải áp dụng thuế suất 5%.”

Tại Điểm 2.39, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định mức thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ sau:

“Dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành giao thông vận tải.”

Tại Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên:

Từ ngày 01/01/2009, dịch vụ đăng kiểm các phương tiện và thiết bị ngành giao thông vận tải (trừ dịch vụ đăng kiểm cho các tàu biển nước ngoài thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO