Thực hiện hóa đơn, chứng từ trong việc sử dụng tài sản chung

27/01/2018 614 lượt xem    

Trường hợp đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn chứng từ trong các giao dịch mua bán điều chuyển hàng hóa, tài sản cố định thì sử dụng như thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thực hiện hóa đơn, chứng từ trong việc sử dụng tài sản chung theo Số: 989/TCT-CS ngày 20 tháng 3 năm 2009 v/v thực hiện hóa đơn, chứng từ trong việc sử dụng tài sản dùng chung.

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Chương II Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003; quy định tại khoản 1 Điều 9 Chương II Nghị định 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008;

Bưu điện tỉnh và Viễn thông tỉnh được kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản, hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; được tính vào chi phí khoản chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, sửa chữa tài sản cố định; chi phí khấu hao tài sản cố định..;

Trường hợp hai bên sử dụng chung tài sản và tài sản giao cho một bên quản lý thì đối với chủ thể quản lý tài sản: việc thu, chi tiền của các chi phí cho đối tác cùng khai thác, sử dụng tài sản được xác định là khoản chi hộ và khoản thu hộ.

 Công văn số 4947/KTTKTC ngày 21/11/2008 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam hỏi về việc thực hiện hóa đơn, chứng từ trong việc sử dụng tài sản chung.

Theo trình bày của Tập đoàn thì thực hiện các Quyết định của Chính phủ, hoạt động Bưu chính và viễn thông được tách riêng biệt. Theo đó từ ngày 1/1/2008 trên cùng 1 địa phương (tỉnh, thành phố) hình thành 2 pháp nhân mới được tổ chức lại từ Bưu điện tỉnh, thành phố trước đây, gồm Bưu điện tỉnh, thành phố mới là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) và Viễn thông tỉnh, thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trong quá trình tổ chức lại sản xuất, nhiều tài sản là nhà cửa, đất đai mặc dù được bàn giao cho một chủ thể quản lý (Bưu điện tỉnh hoặc Viễn thông tỉnh) nhưng vẫn được khai thác, sử dụng chung cho cả hai lĩnh vực bưu chính (Bưu điện tỉnh), viễn thông (Viễn thông tỉnh) vì nhiều lý do, cụ thể: do chưa bố trí được mặt bằng làm việc; do thiết bị viễn thông vẫn đang được lắp đặt trên cùng mặt bằng…

Hiện tại, gần như toàn bộ các đơn vị Bưu chính và Viễn thông trên 64 tỉnh, thành phố đang phát sinh quan hệ sử dụng chung tài sản. Các chi phí phát sinh trong quá trình cùng sử dụng, khai thác tài sản giữa Bưu điện tỉnh và Viễn Thông tỉnh, cụ thể gồm: chi phí khấu hao TSCĐ; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chi phí sửa chữa tài sản; chi phí điện, nước; chi phí nhân công bảo vệ, phục vụ.

Trường hợp này các bên sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

– Đối với tiền điện, nước, chi phí sửa chữa tài sản, chi phí thuê bảo vệ, thuê dịch vụ là các chi phí có hóa đơn GTGT, có thuế GTGT; trên hóa đơn chỉ ghi tên người mua là chủ thể được giao quản lý tài sản:

Căn cứ biên bản xác định tỷ lệ chi phí sử dụng chung, chủ thể quản lý tài sản thực hiện xuất hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi rõ là thu hộ tiền thanh toán chi phí điện, nước, chi phí thuê bảo vệ, thuê dịch vụ của tài sản dùng chung đã chi hộ theo hóa đơn số…; số tiền thu hộ, số thuế GTGT; thuế suất thuế GTGT; tổng tiền thanh toán.

– Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất; tiền lương bảo vệ, nhân viên phục vụ (chi phí không có thuế GTGT):

Căn cứ Biên bản xác nhận tỷ lệ chi phí mà các bên sử dụng, các bên lập chứng từ thu chi để thực hiện thanh toán các khoản chi: lương bảo vệ, lương nhân viên phục vụ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí khấu hao của tài sản dùng chung. Căn cứ chứng từ thu, chi và Biên bản xác nhận tỷ lệ chi phí, chủ thể quản lý tài sản hạch toán giảm chi phí, bên sử dụng tài sản hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO