Thủ tục miễn thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế

09/02/2018 793 lượt xem    

Cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thủ tục miễn thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế theo Công văn Số: 3848/TCT-TNCN ngày 23 tháng 08 năm 2016 v/v: giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 97/2016/TT-BTC

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2016/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế thực hiện phổ biến đến cán bộ thuế và thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung của Thông tư s 97/2016/TT-BTC nêu trên, trong đó trọng tâm vào một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 ban hành thay thế Thông tư s 57/2009/TT-BTCngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016. Tại Thông tư s97/2016/TT-BTC chỉ hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Các nội dung về chính sách miễn thuế TNCN cho các đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ gồm: phạm vi, đối tượng được miễn thuế, Điều kiện miễn thuế, thu nhập miễn thuế.

2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 97/2016/TT-BTC thì hồ sơ, thủ tục miễn thuế hướng dẫn chi Tiết theo trình tự thực hiện, cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ miễn thuế

2.1.1. Hồ sơ miễn thuế bao gồm:

– Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, kèm theo Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu s01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này).

– Bản sao Hợp đồng lao động.

2.1.2. Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp có thay đổi về Nhân viên Việt Nam do tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng bao gm:

– Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thng Liên hợp quốc tại Việt Nam, kèm theo Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu s02/TĐDSMT  LHQ ban hành kèm theo Thông tư này);

– Bản sao Hợp đồng lao động (đi với Nhân viên Việt Nam tuyển dụng mới).

2.1.3. Hồ sơ miễn thuế được lập thành 02 bản.

Trước đây,

Hồ sơ miễn thuế bao gồm: 01 bản Danh sách nhân viên Việt Nam theo mẫu đính kèm.

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế

Hướng dẫn cụ thể thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế đi với từng trường hợp:

2.2.1. Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam mới thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người đứng đầu của tổ chức này trình ủy nhiệm thư lên đại diện có thẩm quyền của Việt Nam.

2.2.2. Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa gửi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân thì gửi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2.2.3. Trường hợp cơ quan đại diện của tổ chc quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Nhân viên Việt Nam thì gửi hồ sơ miễn thuế đi với Nhân viên Việt Nam có thay đổi chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng có phát sinh thay đổi.

Trước đây,

Thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế chậm nhất là ngày 30/5/2009.

2.3. Nơi nộp hồ sơ miễn thuế

Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế đến Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước).

Trước đây,

Nơi nộp hồ sơ miễn thuế là Cục Thuế tnh, thành phố nơi văn phòng đóng trụ sở.

2.4. Thủ tục miễn thuế

Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và gửi Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 02/TĐDSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư này) đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam để hoàn thành thủ tục miễn thuế, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ miễn thuế.

Trước đây,

Trưởng đại diện văn phòng của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách nhân viên được miễn thuế thu nhập đã nộp cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO