Thu nhập chịu thuế TNCN từ khoản hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực

19/12/2018 675 lượt xem    

Công văn số: 542/TCT-TNCN

V/v Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

 

Trả lời công văn số 1966/CT-TNCN ngày 17/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị giải đáp chính sách thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp của cán bộ xã.

Ngày 24/10/2013, Bộ Tài chính có công văn số 14398/BTC-TCT gửi lấy ý kiến của: Các bộ ngành, đơn vị liên quan về Dự thảo danh phụ các khoản:

– Phụ cấp,

– Trợ cấp được trừ,

– Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công; trong đó có gửi lấy ý kiến của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vì vậy, Tổng cục Thuế:

– Ghi nhận ý kiến của Cục Thuế và

– Có hướng dẫn chính thức khi Danh mục được ban hành

2. Về thuế TNCN đối với phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở nông thôn, tổ dân phố.

– Tại khoản 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“2.1. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, bao gồm:

2.1.1. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công”.

– Tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn:

“…Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền…”

Căn cứ quy định tại Điều 13, chương III, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ quy định tại Điểm 3, khoản 4, Điều 1, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

– Phụ cấp mà cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nhận được có bản chất là:

+ Tiền lương,

+ Tiền công.

Do đó khoản thu nhập mà cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nhận được từ chế độ phụ cấp nêu trên phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

3. Về xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo xét giảm thuế TNCN

Ngày 02/12/2013, Bộ Tài chính có công văn số 16662/BTC-TCT hướng dẫn các Cục Thuế địa phương, về Danh mục bệnh hiểm nghèo làm cơ sở giảm thuế TNCN cho người nộp thuế. Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo công văn nêu trên.

4. Về chính sách thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ đào tạo.

– Tại khoản 2, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“2… Đối với các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng thì chỉ được tính vào thu nhập chịu thuế đối với các trường hợp xác định được đối tượng được hưởng; không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng. Cụ thể trong một số trường hợp sau:

… đ) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động. Trường hợp đào tạo không đúng chuyên môn nghiệp vụ hoặc không nằm trong kế hoạch của đơn vị thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động”.

– Tại điểm đ, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-NTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ tiền lương tiền công gồm:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trà mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

… đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động”.

Căn cứ hướng dẫn trên và Quyết định số 246/QĐ-CT ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang gửi kèm công văn số 1966/CT-TNCN ngày 17/9/2013 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, thì:

Trường hợp các cán bộ, công chức, viên chức nhận khoản hỗ trợ đào tạo tại Biểu dự toán kinh phí hỗ trợ:

– Cán bộ,

– Công chức,

– Viên chức

đi đào tạo nâng cao trình độ năm 2013:

+ Nếu khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo được trả trực tiếp cho nơi đào tạo thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cán bộ, công chức, viên chức;

+ Nếu khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo trả trực tiếp cho:

> Cán bộ,

> Công chức,

> Viên chức

thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với mức hỗ trợ bằng mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh (có các chứng từ chứng minh). Phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

5. Về Chính sách thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ thu hút

Tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. …Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

… b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những:

– Ngành,

– Nghề hoặc

– Công việc

ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực…

… Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

…”

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút thì phụ cấp thu hút được áp dụng đối với:

– Cán bộ,

– Công chức,

– Viên chức …

khi mới đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn như xa xôi, hẻo lánh, xa khu dân cư, chưa có mạng lưới giao thông, đi lại khó khăn; chưa có hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt; nhà ở thiếu thốn, chưa có trường học, nhà trẻ, bệnh viện. Phụ cấp thu hút được trả hàng tháng:

– Theo tỷ lệ của mức lương hiện hưởng và

– Được xác định trong: khung thời gian từ 3 năm đến 5 năm đầu

khi các đối tượng đến làm việc.

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp thu hút đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, phụ cấp thu hút do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

Căn cứ hướng dẫn trên, khoản hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực tại biểu dự toán kinh phí thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao năm 2013 (Quyết định số 246/QĐ-CT ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của các cán bộ, công chức, viên chức nhận hỗ trợ thu hút.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang được biết.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO