Thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền hỗ trợ ngừng việc cho người lao động

09/01/2019 469 lượt xem    

Công văn số 5385/TCT-TNCN
V/v  thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền hỗ trợ ngừng việc cho người lao động

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2094/CT-TNCN ngày 03/11/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Định

Đề nghị hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNCN của Xí nghiệp Than Quy Nhơn (Xí nghiệp) nhận được tiền hỗ trợ ngừng việc do UBND tỉnh Bình Định cấp từ ngân sách Nhà nước cho người lao động của đơn vị bị thiệt hại do di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 12, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế:

12. + Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ,

+ Tiền bồi thường tai nạn lao động,

+ Các khoản bồi thường nhà nước và

+ Các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

– Tại điểm n, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN:

“n) + Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe;

+ Tiền bồi thường tai nạn lao động;

+ Tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+ Các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật về bồi thường Nhà nước ”

– Tại chương XXI, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

– Tại Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá trị hỗ trợ ngừng việc cho người lao động bị thiệt hại do di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp để giao cho Công ty TNHH Thủy sản An Hải đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến hải sản đông lạnh.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên

Trường hợp Xí nghiệp than Quy Nhơn trả khoản hỗ trợ ngừng việc do bị thiệt hại cho người lao động do di chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định thì không tính khoản tiền hỗ trợ ngừng việc này vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm 2014 của người lao động.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO