Thu nhập chịu thuế đối với lãi tiền gửi phát sinh trong giai đoạn đầu tư

27/03/2018 627 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn ghi nhận khoản tiền thu từ lãi tiền gửi phát sinh trong giai đoạn đầu tư

Căn cứ vào công văn 1421/TCT-CS ngày 15/04/2015

Tại Khoản 2.32, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế có hướng dẫn:

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay; thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, DN phát sinh cả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi; thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi; sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư.

Tại Khoản 7, Điều 7, TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC quy định về các khoản thu nhập khác có hướng dẫn:

Thu nhập từ lãi tiền gửi; lãi cho vay vốn (bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp); phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

– Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi; lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định; sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định TNCT.

– Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi; lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định; sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập SXKD chính khi xác định TNCT.

Trả lời công văn số 692/CT-TTHT ngày 13/03/2015 của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn việc ghi nhận khoản tiền thu từ lãi tiền gửi phát sinh trong giai đoạn đầu tư đối với trường hợp của Công ty cổ phần Cảng Tổng hợp – Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty cổ phần Cảng Tổng hợp – Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà đã phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh khác đồng thời có phát sinh khoản lãi tiền gửi từ khoản tiền góp vốn để đầu tư xây dựng công trình Bến cảng Sơn Trà thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng theo quan điểm 2 nêu tại công văn số 692/CT-TTHT ngày 13/03/2015 là: Khoản lãi tiền gửi của Công ty cổ phần Cảng Tổng hợp – Dịch vụ Dầu khí Sơn Trà phải ghi nhận vào thu nhập khác để xác định thu nhập chịu thuế TNDN vì doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Đà Nẵng căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO