Thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế

09/01/2021 728 lượt xem    

Công văn số: 94367/CT-TTHT

v/v thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục

Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1
(Đ/c: Tầng 2, tòa nhà HUD3 TOWER, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội – MST: 0103949287)

Trả lời công văn số 233A/HUD3.1-TCKT ngày 14/10/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế (www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/ND-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn hán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 hướng dẫn về hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

2. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 ….

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính 

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế,

Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính 

– Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“4. Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

– Căn cứ Thông tư số 39/39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về việc phát hành hóa đơn:

“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định về trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

“…Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.”

+ Tại Điều 22 quy định về hóa đơn chưa có giá trị sử dụng như sau:

“…Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.… “

– Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 mục IV Công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

“IV. Trường hợp tổ chức kinh doanh thay đổi tên, địa chỉ có các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên hóa đơn: …..

2. Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

2.1 Nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì thực hiện như sau:

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 đã gửi thông báo phát hành (TBPH) hóa đơn đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp và được chấp thuận là hoàn thành thủ tục TBPH hóa đơn thì Công ty được lập và sử dụng hóa đơn theo quy định. Trường hợp Công ty thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp do phân cấp quản lý (Công ty được chuyển từ Chi cục Thuế quận Hà Đông lên Cục Thuế TP Hà Nội) có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng thì Công ty nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn tiếp tục sử dụng đến Chi cục Thuế quận Hà Đông để đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn.

Thông tin hiển thị khi tra cứu hóa đơn trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế (www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn) có dòng chữ “Hóa đơn đã kê khai trên bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác Cơ quan thuế quản lý” là thông tin bổ sung nhằm hỗ trợ người tra cứu dễ dàng nhận biết sự thay đổi so với thông tin tra cứu ban đầu, không làm thay đổi giá trị sử dụng các hóa đơn đã TBPH đúng quy định và đã đăng ký tiếp tục sử dụng.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 được biết.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO