Thống nhất sử dụng vé của các dự án BOT đã in theo hướng dẫn BTC

24/01/2018 773 lượt xem    

Số: 529/BTC-TCT
V/v vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 14808/BGTVT-TC ngày 12/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc thống nhất sử dụng vé của các dự án BOT đã in. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Căn cứ tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì:

“…Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm quy định các trường hợp miễn, giảm giá (nếu có) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017”;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ;

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn thi hành:

  • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010
  • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ;

– Căn cứ Khoản 1 Điều 9 và Khoản 1; Khoản 2 Điều 11 TT số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải:

Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý hướng dẫn:

“Điều 9. Quản lý vé thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

  1. Việc in; phát hành; quản lý và sử dụng vé thực hiện theo QĐPL về quản lý hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ”;

“Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Đối với các trạm thu đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho các dự án trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện mức thu tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành cho đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

  2. Đối với dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 tiếp tục áp dụng mức thu đã được quy định, tại Thông tư số 14/2012/TT-BTCngày 07/2/2012 và Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh, mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng”.

Tại công văn số 14808/BGTVT-TC nêu trên, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến:

“…Đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thống nhất kể từ ngày 01/01/2017 khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ:

– Các trạm đang thu hoặc chưa thu nhưng đã in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định, vẫn sử dụng vé cũ để thu cho đến khi  hướng dẫn mới của Bộ Tài chính; đối với trạm cao tốc Thành phố HCM – Trung Lương mức thu từ 01/01/2017 đã bao gồm thuế GTGT.

– Các trạm chưa thu hoặc chuẩn bị thu; chưa in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định thì hướng dẫn, tạo điều kiện thỏa thuận mẫu vé cho các đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi”.

Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các trạm thu khi phí dịch vụ sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 14808/BGTVT-TC nêu trên, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 như sau:

Đối với các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ có các trạm thu (được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2016/TT-GTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) đang thu hoặc chưa thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ nhưng đã in vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ và đã thông báo phát hành vé với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng vé đã thông báo phát hành để thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh mức thu giá dịch vụ; đối với trạm cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương mức thu từ ngày 01/01/2017 đã bao gồm cả thuế GTGT.

Trường hợp các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ có các trạm thu chưa in và chưa thông báo phát hành vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ với cơ quan thuế theo quy định thì đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các đơn vị liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn về việc in, thông báo phát hành vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO