Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20/01/2018 789 lượt xem    

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định ghi trên thông báo của cơ quan thuế thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Công văn số 2477/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 07/06/2017 v/v thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Công văn số 270/CT-KTra2 ngày 14/02/2017 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, sau khi có ý kiến của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định theo nhóm, loại khoáng sản có giá trị từ 1-5%. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh xây dựng, công bố và tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực.  

Đối với mỗi loại khoáng sản trong một khu vực khai thác khoáng sản chỉ áp dụng một mức giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp, trong một khu vực khai thác khoáng sản, sản phẩm sau khai thác có nhiều loại và mỗi loại có mức giá khác nhau, thì áp dụng giá trị trung bình các mức giá.

Riêng loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá; Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Về phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghị định quy định nộp 1 lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp như sau: Thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc cấp mới bằng hoặc dưới 5 năm; tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng hoặc nhỏ hơn 1 tỷ đồng. Các trường hợp còn lại có thể nộp nhiều lần.

Thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất lần đầu là 90 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa phương; Thời điểm các lần sau chậm nhất là ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo. Sau các thời điểm này, ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Trường hợp trữ lượng khoáng sản được cấp phép lớn, thời gian khai thác còn lại và công suất khai thác trung bình hàng năm không thể hết phần trữ lượng chưa khai thác; tổ chức, cá nhân có thể xin điều chỉnh Giấy phép khai thác về công suất hoặc trữ lượng. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo Giấy phép khai thác hiện hành và được điều chỉnh phù hợp khi Giấy phép khai thác thay thế có hiệu lực pháp luật.

Ngày 04/5/2017 Tổng cục Thuế có công văn số 1778/TCT-CS gửi lấy ý kiến Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam về thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 15/5/2017 Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam đã có công văn số 1430/ĐCKS-KTĐCKS (đính kèm).Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu ý kiến của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam tại công văn số 1430/ĐCKS-KTĐCKS ngày 15/5/2017 nêu trên, căn cứ vào hồ sơ của đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO