Sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

23/03/2018 626 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 125 Cienco 1 và Công ty TNHH thương mại P.T Tuấn Thu

căn cứ vào công văn 4356/TCT-QLN ngày 19/20/2015

Căn cứ điểm 4.2 tại công văn 14451/BTC-TCT của BTC; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử lý đồng thời giám sát tiến độ thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo đúng cam kết của Công ty.

Thực hiện thông báo HĐ không có giá trị sử dụng ngay thời điểm Công ty vi phạm cam kết.

Biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng:

Đối với các quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đã quá 30 ngày mà đối tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền ghi trên quyết định cưỡng chế thì phải ban hành ngay 100% quyết định cưỡng chế băng biện pháp thông báo hóa đơn không cổ giá trị sử dụng.

Sau khi hết thời hiệu thi hành của quyết định cường chế bằng biện thông báo hóa đơn không cổ giá trị sử dụng (01 năm), nếu đổi tượng bị cưỡng chế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ sổ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp tiếp theo, trường hợp chưa triển khai được biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì cơ quan thuế tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hỏa đơn không cỏ giá trị sử dụng.

Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giả trị sử dụng; nếu người nộp thuế cổ văn bản đề nghị xuất từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành đế cỏ nguồn thanh toán tiên lương công nhân, thanh toán các khoản chỉ phí đảm bảo sản xuât kỉnh doanh được liên tục thì cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế có văn bản cam kết nộp: toàn bộ sổ tiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và kê hoạch nộp sô tiên thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ NSNN.

Kế hoạch nộp sổ tiền còn nợ này phải đảm bảo nộp hêt toàn bộ trước ngày 31/12/2015. Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuê dừng ngay việc xuất hỏa đơn lẻ.

Trường hợp số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp lớn hơn số doanh thu phát sinh trên các hóa đơn sẽ sử dụng từ nay đến cuối năm 2015 thì người nộp thuế phải cam kết nộp toàn bộ số tiền thuế phát sinh cho hóa đơn xuất lẻ đó và nộp số tiền thuế] tiền chậm nộp còn nợ bằng 30% – 50% doanh thu trên hóa đơn xuất lẻ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3022/CT-QLN ngày 09/10/2015 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 125 Cienco 1 và Công ty TNHH thương mại P.T Tuấn Thu. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/10/2015, BTC đã có công văn số 14451/BTC- TCT về việc triển khai biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế quý IV/2015.

Như vậy, để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện thanh toán tiền lương cho người lao động, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục đồng thời hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ với NSNN; cơ quan thuế sẽ thông báo từng hoá đơn có giá trị sử dụng cho Công ty; đồng thời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ giám sát việc này, tránh việc lạm dụng để thực hiện xuất hóa đơn của Công ty.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO