Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

30/01/2018 922 lượt xem    

Số: 16809/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn.

Kính gửi:     – Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

BTC nhận được công văn số 1933/CT-TTHT ngày 16/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước; công văn số 0816-TCT/RC ngày 06/8/2016 của Công ty TNHH Reco Asia về:

Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động XNK tại chỗ. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC: Hướng dẫn về các loại hóa đơn

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC sửa đổi; bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC: Hướng dẫn về các loại hóa đơn

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của BTC về: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Căn cứ Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BTC:

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ;

Căn cứ công văn số 11910/TCHQ-GSHQ ngày 01/10/2014 của Tổng cục Hải quan:

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

Căn cứ các quy định trên, BTC hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ như sau:

– Từ ngày 1/1/2014 đến trước ngày 1/10/2014: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT.

– Từ ngày 1/10/2014 đến trước ngày 1/4/2015: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11910/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.

– Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BTC, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Thuế; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Chúc cá bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO