Khai thuế và khấu trừ thuế GTGT đối với chi nhánh

16/01/2018 698 lượt xem    

Khoản 1d, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính . Hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.”

 Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ quy định về việc tạo hóa đơn đặt in như sau:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.”

 Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên; quy định việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

 Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về thuế GTGT quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó; không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai; khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế; cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thu;, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên; trường hợp Công ty mở thêm Chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc. Thì Chi nhánh đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất. Do vậy, Chi nhánh phải kê khai thuế GTGT theo quy định tại đơn vị thuế quản lý trực tiếp

Về việc xuất hóa đơn khi bán hàng:

Khi bán hàng cho khách hàng thì Chi nhánh phải xuất hóa đơn và kê khai thuế đầu ra theo quy định. Trường hợp nếu Công ty đặt in hóa đơn cho Chi nhánh sử dụng thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên và khi nhận được hóa đơn từ Công ty thì Chi nhánh  thực hiện thông báo phát hành theo quy định để sử dụng. Khi bán hàng Chi nhánh không được xuất hóa đơn mang tên Công ty cho khách hàng.

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế của Chi nhánh, đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được kê khai khấu trừ thuế tại Chi nhánh theo quy định.

Về kê khai điều chỉnh bổ sung:

Trường hợp từ tháng 03/2014 đến nay các hóa đơn đầu vào mang tên Chi nhánh đều kê khai tại Công ty chính thì Công ty và Chi nhánh tiến hành kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định tại khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên nhưng phải trước khi cơ quan thuế; cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO