Quyết định sửa đổi, bổ sung về phân cấp ủy quyền trong lĩnh vực TC

15/03/2018 639 lượt xem    

Số: 2442/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2298/QĐ-BTC NGÀY 06/9/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ PHÂN CẤP,

ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KIỂM TRA,

KIỂM TOÁN NỘI BỘ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, MUA SẮM TẬP TRUNG TRONG CÁC

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN VAY NỢ, VIỆN TRỢ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết luận số 11-KL/BCSĐ ngày 05/02/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014:

1. Sửa đổi, bổ sung mục 3.1, khoản 3, Điều 4 như sau:

“3.1. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính quyết định đầu tư xây dựng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án nhóm B, nhóm C và các dự án cải tạo, sửa chữa của đơn vị”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 1.4, khoản 1, Điều 7 như sau:

“1.4. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị quy định tại mục 2.2 và 2.3 Điều này)”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 2.2, khoản 2, Điều 7 như sau:

“2.2. Giám đốc Học viện Tài chính, Hiệu trưởng, Giám đốc các Trường thuộc Bộ Tài chính:

a. Quyết định đầu tư đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, nhóm C trong phạm vi đơn vị”.

4. Bổ sung nội dung mục 3.2, khoản 3, Điều 8 như sau:

“Riêng xe ô tô các loại, Thủ trưởng các Tổng cục được căn cứ vào kế hoạch, danh mục dự toán ngân sách mua sắm hàng năm đã được giao để quyết định cụ thể việc mua sắm tập trung cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về mua sắm tập trung”.

5. Bổ sung nội dung Điều 10 như sau:

Trường hợp các dự án đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nếu có điều chỉnh hoặc có nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính thì các Tổng cục, các đơn vị thuộc Bộ được phân cấp, ủy quyền tại Quyết định này quyết định điều chỉnh hoặc giải quyết các nội dung phát sinh theo thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền tại Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chúc các bạn thành công.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:
® Hãng kiểm toán Calico
 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

 VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 Hotline: 0966.246.800
 Email: calico.vn@gmail.com
 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO