Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường

19/03/2018 1657 lượt xem    

Mục lục bài viết

Hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4600/TCT-CS ngày 05 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
  2. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn được quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định đó đểxử phạt.”

– Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 22, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn:

“Điều 22. Hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí

  1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần đầu đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.
  2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai trở đi đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí.
  3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi khai không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán đểcung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
  4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.”

– Tại Điều 1, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  1. Phạm vi điều chỉnh

Chương này quy định về hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Vi phạm hành chính về thuế bao gồm vi phạm quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi là Luật quản lý thuế) đối với: Các loại thuế; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí, hóa đơn và vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.”

Trả lời Công văn số 2666/CT-KTT2 ngày 12/8/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng áp dụng Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ trong xử phạt các hành vi vi phạm về kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO