Quy định về xử lý hoá đơn in trùng số trong cùng một ký hiệu hoá đơn

23/03/2018 632 lượt xem    

Ngày 27/07/2015, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang có gửi công văn số 1003/CT-TTHT yêu cầu Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xử lý hoá đơn in trùng số trong cùng một ký hiệu hoá đơn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về xử lý hoá đơn in trùng số trong cùng một ký hiệu hoá đơn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5046/TCT-CS ngày 30 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giá, phí, và hoá đơn quy định:

“3.Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hoá đơn giả (trừ trường hợp xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in hoá đơn) và hành vi khởi tạo hoá đơn điện tử giả.

  1. Hình thức xử phạt bổ sung: Tổ chức, cá nhân vi phạm tại khoản 3 Điều này bị phạt đình chỉ quyền tự in hoá đơn, quyền khởi tạo hoá đơn điện tử 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.
  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này buộc phải huỷ các hoá đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định

Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn…. “

– Tại điểm 3 mục II Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 20/04/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Phòng/Bộ phận Ân chỉ Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện:

– Nhận Thông báo phát hành hóa đơn; Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ; Báo cáo phát hành biên lai thu phí, lệ phí từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra trạng thái của mã số thuế, tính hợp lệ của Thông báo (Báo cáo) phát hành so với quy định; so sánh giữa mẫu ấn chỉ với các thông tin trong Thông báo (Báo cáo) phát hành. Trường hợp phát hiện các thông tin trong Thông báo (Báo cáo) phát hành không đúng theo quy định; phải nêu các sai sót và yêu cầu tổ chức điều chỉnh.

– Nhận/nhập thông tin từ Thông báo (Báo cáo) phát hành mới vào Chương trình Quản lý ấn chỉ. Chương trình hỗ trợ:

+ Kiểm tra, phát hiện các sai sót trong Thông báo (Báo cáo) phát hành, in thông báo lỗi để yêu cầu tổ chức hoàn chỉnh và gửi lại cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.

+ Nếu đúng Chương trình tự động ghi sổ Quản lý ấn chỉ (mẫu ST10/AC).

+ Đưa các Thông tin Thông báo phát hành hóa đơn lên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Trường hợp cơ quan phát hiện Thông báo (Báo cáo) phát hành của tổ chức có sai sót thì yêu cầu tổ chức lập Thông báo (Báo cáo) phát hành mới gửi cơ quan Thuế để nghị thay thế Thông báo (Báo cáo) phát hành cũ.

 Nhận/nhập Thông báo (Báo cáo) phát hành mới vào Chương trình Quản lý ấn chỉ. Chương trình hỗ trợ người sử dụng ghi thông tin Thông báo (Báo cáo) phát hành mới vào sổ Quản lý ấn chỉ (mẫu ST10/AC) thay thế thông tin Thông báo (Báo cáo) phát hành cũ có sai sót và Chương trình Quản lý ấn chỉ hỗ trợ đưa các Thông tin Thông báo phát hành hóa đơn lên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thay thế thông tin Thông báo phát hành hóa đơn có sai sót.

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Chương trình quản lý ấn chỉ (ứng dụng Quản lý ấn chỉ) khi nhập/nhận Thông báo phát hành của người nộp thuế có tính năng hỗ trợ cơ quan thuế kiểm tra thông tin về trạng thái hoạt động của người nộp thuế, thông tin về mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn. Hệ thống đưa ra thông báo lỗi và không cho phép gửi thông tin về hóa đơn ra trang thông tin điện tử của ngành thuế (website: tracuuhoadon.gdt.gov.vn) trong trường hợp hóa đơn bị trùng.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục thuế tỉnh Hậu Giang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý hoá đơn, việc thực hiện quy trình quản lý ấn chỉ và căn cứ quy định hiện hành, tình hình thực tế để xử lý phù hợp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO