Quy định về xác định thuế TNDN đối với khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo

13/03/2018 718 lượt xem    

Số: 2326/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 643/CT-THNVDT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre xin ý kiến về khoản chi từ thuế TNDN tài trợ làm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm n, khoản 2, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; QĐ các khoản tài trợ được tính vào CP được trừ khi xác định TN chịu thuế TNDN như sau:

“n) Khoản tài trợ; trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước danh cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.”

– Tại điểm 2.26, khoản i, Điều 6 TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2.26. Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo; chi tài trợ làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo); hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa(nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”

– Tại Điều 1, Điều 2 QĐ số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

Điều 1. Ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 -2015 như sau:

1. Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng; (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

2. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng; (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống.

3. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng đến 520.000 đồng/người/tháng.

4. Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Mức chuẩn nghèo quy định tại Điều 1 Quyết định này là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của Chính phủ và có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO