Quy định về việc xử lý hóa đơn GTGT lập không đúng thời điểm

06/03/2018 674 lượt xem    

Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT không đúng thời điểm sẽ phải xử lý ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về việc xử lý hóa đơn GTGT lập không đúng thời điểm theo hướng dẫn tại Công văn số 422/TCT-KK ngày 4 tháng 2 năm 2015, cụ thể như sau:

Mục lục bài viết

– Khoản 1, 2 Điều 14, Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010; khoản 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“1. Nguyên tắc lập hoá đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóađơn theo hướng dẫn tại Thông tư này;

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm ” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng,lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền;

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ đượcgiao tương ứng;

– Điểm 1.3, MụcIII; Điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; điểm 5 Điểu 8; Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm ghi nhận doanh thu và điều kiện khấu trừ thuế GTGT:

“Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định như sau:

Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam . . 

– Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013; công văn số 10024/BTC- TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hàng hoá xuất khẩu qua biên giới đất liền.

– Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013; công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014; công văn số1179/BTC-TCT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tăng cường quản lýthuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4496/CT-THNVDT đề ngày 02/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc xử lý hóa đơn GTGT lập không đúng thời điểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH XD Trung Dũng phát sinh các hoá đơn mua hàng hoá để thực hiện hoạt động xuất khẩu vào Khu KTTMĐB Lao Bảo và kinh doanh, bán hàng trong nước. Tuy nhiên các hoá đơn mua vào của hàng hoá này lại xuất sau thời điểm mở tờ khai hải quan xuất khẩu hoặc thời điểm xuất hoá đơn bán hàng, việc hạch toán kế toán đối với hàng hoá, hoá đơn sai ngày tờ khai hải quan; sai ngày so với hoá đơn mua vào trên sổ kho;sai số lượng xuất khẩu trên sổ kho; xuất khẩu nhưng không hạch toán xuất kho; hạch toán bán hàng nội địa lớn hơn số lượng tồn kho cuối kỳ.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, hạn chế rủi ro trong công tác quản lý thuế. Giao Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan quản lý thuế liên quan (nếu có) kiểm tra các đơn vị bán hàng cho Công ty TNHH XD Trung Dũng, nếu xác định việc mua bán hàng hoá là có thực, hạch toán kế toán đúng quy định, kê khai nộp thuế đầu ra thì xử phạt các đơn vị bán hàng về hành vi sử dụng hoá đơn không đúng quy định.

Đồng thời phối hợp với cơ quan Hải quan kiểm tra các đơn vị mua hàng tại Khu KTTMĐB Lao Bảo và kiểm tra các đơn vị mua hàng trong nội địa để xác định thực tế mua, tiêu thụ đối với hàng hoá nêu trên.

Trường hợp sau kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hàng hoá là thực xuất, hạch toán kế toán đúng quy định, các đơn vị bán hàng đã nộp thuế GTGT đầy đủ thì Cục Thuế xem xét cho Công ty TNHH XD Trung Dũng được khấu trừ đầu vào đối với những hoá đơn đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO