Quy định về việc cắt giảm thủ tục hành chính ủy quyền quyết toán thuế TNCN

16/03/2018 831 lượt xem    

Số: 775/TCT-TNCN
V/v cắt giảm thủ tục hành chính ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được CV 77/CT-TTHT ngày 07/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Về việc cắt giảm thủ tục hành chính ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN),  Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2, Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành:

  • Một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Hướng dẫn:

“2. Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

– Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cấp dưới ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

– Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự.

– Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.”

– Tại điểm a.4, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác, thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất hướng dẫn tại tiết a.3, khoản này.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.”

– Tại điểm b.2.4, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.2.4) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay

Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).”

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay theo mẫu 04-2/TNCN để tổ chức, cá nhân trả thu nhập có căn cứ thực hiện việc quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Về đề xuất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, tuy giảm bớt thủ tục cho cá nhân có thu nhập tại 01 nơi ổn định lâu dài nhưng lại tạo ra một thủ tục mới cho cá nhân muốn chấm dứt ủy quyền.

Theo quy định hiện hành thì hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay là:

  • Giấy ủy quyền mẫu số 04-2/TNCN,
  • Kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)

Nên giấy ủy quyền chỉ có giá trị trong 1 năm, việc ủy quyền tự động hết hiệu lực mà cá nhân không phải đăng ký lại.

Do đó Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế theo quy định hiện hành và nghiên cứu thêm các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính hiệu quả.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO