Quy định về Ủy nhiệm xuất hóa đơn, kê khai khấu trừ và hoàn thuế thuế GTGT của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú

23/03/2018 764 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí thành lập Chi nhánh để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và ủy quyền cho Chi nhánh này thực hiện Dự án đó thì Tổng Công ty cần phải tuân thủ các quy định gì về Ủy nhiệm xuất hóa đơn, kê khai khấu trừ và hoàn thuế thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về Ủy nhiệm xuất hóa đơn, kê khai khấu trừ và hoàn thuế thuế GTGT của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5026/TCT-DNL ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 9 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn:

“9. Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì bên được ủy nhiệm lập hóa đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn.”

– Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC (Điều 17 – Ủy nhiệm lập hóa đơn) ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm…”

– Tại điểm c, khoản 4, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:

“c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”

– Tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

…Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế…”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1082/CT-TTr và công văn số 1232/CT-TTr của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn vướng mắc liên quan việc ủy quyền xuất hóa đơn và thanh toán theo tiến độ các hạng mục của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC – Nhà thầu thực hiện dự án) thành lập Chi nhánh PTSC – Ban dự án nhiệt điện Long Phú để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (Chi nhánh PTSC – Ban dự án nhiệt điện Long Phú là đơn vị phụ thuộc có con dấu, tài khoản riêng và kê khai thuế tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng) và ủy quyền cho Chi nhánh PTSC – Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú theo quy định của pháp luật để thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 thì:

PTSC xuất hóa đơn hoặc ủy nhiệm cho Chi nhánh PTSC – Ban dự án nhiệt điện Long Phú xuất hóa đơn đối với giá trị khối lượng hoàn thành cho chủ đầu tư. Việc ủy nhiệm xuất hóa đơn phải được xác định bằng văn bản giữa PTSC và Chi nhánh PTSC – Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú. PTSC chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu của các hóa đơn đã ủy nhiệm cho Chi nhánh lập với cơ quan thuế nơi PTSC đóng trụ sở.

Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện lực dầu khí Long Phú 1 (được chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành lập để quản lý, điều hành dự án) được thanh toán vào tài khoản (đã đăng ký với Cơ quan thuế) của Chi nhánh PTSC trong trường hợp PTSC có văn bản ủy quyền cho Chi nhánh PTSC nhận các khoản thanh toán theo hạng mục của Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Nếu Ban QLDA Điện lực dầu khí Long Phú 1 có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban QLDA Điện lực dầu khí Long Phú 1 được lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO