Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần kỹ nghệ Gỗ Việt

09/03/2018 637 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần kỹ nghệ Gỗ Việt theo hướng dẫn tại Công văn số 1446/TCT-CS ngày 16 tháng 04 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 2, Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địađiểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

  1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị định này.”

– Tại khoản 2, khoản 3 Điều 39 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định:

“Điều 39. Cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu quy định tại Mục III, Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, ngoài việc được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 36, Điều 37 và Điều 38 của Nghị định này còn được ưu đãi thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:…

  1. Được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp cho phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩutrong năm tài chính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước.

3. Được giảm 20% số thuế thu nhập phải nộp cho phần thu nhập có được do xuất khẩutrong năm tài chính đối với các trường hợp:

a) Có doanh thu xuất khẩu đạt tỷ trọng trên 50% tổngdoanh thu; Việc xét giảm thuế được thực hiện cho từng năm;”

– Tại phụ lục III Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:

“III. Sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu:

Dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hóasản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính.”

Trả lời công văn số 685/CT-THNVDT ngày 19/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần kỹ nghệ Gỗ Việt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ là ưu đãi bổ sung cho từng năm đối với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

Từ năm 2007, tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ và tại các Phụ lục I, II, III của Danh mục lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ đã bỏ quy định ưu đãi bổ sung đối với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu. Do vậy, đối với số thuế TNDN phát sinh các năm 2010 và 2011 doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi bổ sung do đáp ứng điều kiện xuất khẩu theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế để xác định ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần kỹ nghệ Gỗ Việt cho phù hợp quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO