Quy định về Tiền chậm nộp đối với nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

23/03/2018 889 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định thì phải xử lí ra sao với số tiền chậm nộp này? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về Tiền chậm nộp đối với nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5039/TCT-PC ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 3 Điều 76 và Điều 77 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 quy định:

“Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một trong các nguồn thu NSNN từ hoạt động khai thác khoáng sản. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá hoặc không đấu giá. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khai thác khoáng sản.”

– Tại điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định: 

“3. Cục Thuế địa phương nơi có các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác chịu trách nhiệm:

a) Ra thông báo gửi tổ chức, cá nhân: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế do quá thời hạn ghi trên Thông báo (nếu có);

…”

– Tại Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 

“Trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định, thì ngoài số tiền phải nộp theo Thông báo, còn phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”;

– Tại khoản 6 Điều 28 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định: 

6. Đối với hành vi không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của Luật quản lý thuế, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản từ 04 (bốn) tháng đến 06 (sáu) tháng.”

– Tại Điều 1 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định phạm vi điều chỉnh:

“Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.”

– Tại Điều 1 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về phạm vi điều chỉnh:

“Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọichung là thuế).”;

– Tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 và khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015),

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7221/CT-QLN ngày 20/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định (tại Thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Cục Thuế địa phương nơi có các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác) thì ngoài số tiền phải nộp theo Thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (quy định tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 nêu trên).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO