Quy định về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông

28/02/2018 756 lượt xem    

Trường hợp Công ty Sunway Mario ký hợp đồng thực hiện gia công túi ny lông HDPE cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến nguyên liệu do Công ty Tiên Tiến cung cấp sau đó xuất trả lại hàng cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến để làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài thì có phải nộp thuế bảo vệ môi trường cho số túi đó hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông theo hướng dẫn tại Công văn số 1042/TCT-CS ngày tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định:

+ Tại điểm c, khoản 2, Điều 4 quy định về hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường:

“c) Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩuđể xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.”

+ Tại Khoản 3, Điều 10 quy định về khai thuế, tính thuế, nộp thuế:

“3. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu”

– Tại Điều 2, Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường quy định:

“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 như sau:

“2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì cơ sở sản xuất hàng hóa phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi bán hàng hóa.”

Trả lời Công văn số 13491/CT-TTHT ngày 23/12/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông của Công ty Sunway Mario, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Theo báo cáo tại Công văn số 13491/CT-TTHT ngày 23/12/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì:

Công ty Sunway Mario thực hiện gia công túi ny lông HDPE cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến (Công ty Tiên Tiến) theo hợp đồng gia công số ADP-SMP122704 ngày 5/9/2012, nguyên liệu gia công do Công ty Tiên Tiến cung cấp và Công ty Sunway Mario gia công sản phẩm (túi Ny lông) xong sẽ giao toàn bộ lô hàng tại cảng để Công ty Tiên Tiến xuất khẩu ngay theo các chứng từ bao gồm: Tờ khai Hải quan số 32697 ngày 25/10/2012, hợp đồng mua bán được ký kết giữa Công ty Tiên Tiến với khách hàng nước ngoài, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phù hợp với lô hàng của Công ty gia công.

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Công ty Sunway Mario ký hợp đồng thực hiện gia công túi ny lông HDPE cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến nguyên liệu do Công ty Tiên Tiến cung cấp sau đó Công ty Sunway Mario xuất trả lại hàng cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến để làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài (hợp đồng xuất khẩu, tờ khai Hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán của lô hàng) thực tế đây là vẫn là sản phẩm của Công ty TNHH TM sản xuất Tiên Tiến sản xuất ra.

Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 13491/CT-TTHT ngày 23/12/2015, cụ thể: Túi ni lông của Công ty TNHH TM sản xuất Tiên Tiến giao cho công ty Sunway Mario gia công thuộc đối tượng không phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO