Quy định về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam

09/03/2018 750 lượt xem    

Mục lục bài viết

Đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện gì để có thể được miễn thuế TNCN theo quy định hiện hành? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các Quy định về miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 705/TCT-TNCN ngày 02 tháng 03 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại khoản 5, Điều 3, Chương I Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Chuyên gia nước ngoài” (sau đây gọi tắt là chuyên gia) là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài. Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:

a) Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;

b) Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận”.

– Tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các chuyên gia nước ngoài (sau đây gọi tắt là Chuyên gia) được quy định tại Khoản 5, Điều 3 của Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quy chế) và chỉ áp dụng đối với các chuyên gia mà hợp đồng của họ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2009”.

– Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

“Điều 4. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế Thu nhập cá nhân và thời hạn giải quyết của cơ quan thuế

  1. Tùy từng trường hợp Chuyên gia ký hợp đồng với Chủ dự án hay với nhà thầu (công ty) mà Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình. Hồ sơ bao gồm:

– Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc của nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia.

– Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.

– Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của Chuyên gia (hợp đồng, chứng từ chi trả thu nhập,…).

  1. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 1 nêu trên, Cơ quan thuế cấp Xác nhận miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn VFD-COP/2015/12JAN/002 ngày 12/01/2015 của Văn phòng Dự án tại Việt Nam – Tổ chức Winrock International Mỹ kiến nghị về việc Văn phòng gửi công văn đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn việc xác nhận miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam đến nay chưa nhận được trả lời (bản photocopy gửi kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì:

Trường hợp Ông Mark David Fenn đảm bảo các điều kiện là chuyên gia nước ngoài theo quy định tại khoản 5, Điều 3, Chương I Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, có hợp đồng hiệu lực từ sau ngày 20/11/2009 và cung cấp hồ sơ hợp lệ theo quy định thì thuộc đối tượng xem xét miễn thuế TNCN.

Đề nghị Cục thuế nghiên cứu các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo để giải quyết. Trường hợp có phát sinh vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO