Quy định về dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN

13/03/2018 723 lượt xem    

Số: 2330/TCT-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty cổ phần Vạn Xuân

(Địa chỉ: 32-34 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 01.15/VX ngày 28/01/2015 của Công ty cổ phần Vạn Xuân (Công ty) hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN:

“1. Thuế suất ưu đãi thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;”

– Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN:

“1. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;”

– Tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điềukiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này…”

– Tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“6. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

(bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)

Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được:

  • Lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có); hoặc
  • Được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực, địa bàn với dự án đang hoạt động.”

– Tại Khoản 3, Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014; nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Bao gồm:

  • Khu kinh tế,
  • Khu công nghệ cao,
  • Khu công nghiệp t
  • Trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt; đô thị loại I trực thuộc trung ương
  • Trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh

Thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm; do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Vạn Xuân được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 26/07/2001 và đang hoạt động kinh doanh tại địa chỉ trụ sở chính số 32-34 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Ngày 24/4/2013, Công ty được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 0222100066 để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, thành phố Hải Phòng thì đây được xác định là dự án đầu tư mở rộng của Công ty.

Từ tháng 6/2014, Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư và phát sinh doanh thu của dự án đầu tư tại khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 18 và Khoản 3, Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty Cổ phần Vạn Xuân liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫnthực hiện theo quy định

(

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO